SYMTOM/PROBLEM

STRESS

Men vad är stress? Stress är tryck och när vi talar om stress handlar det om et psykiskt och socialt tryck. Pga tryck rubbas individens inre balans och yttre jämvikt. Stressens funktion är just att trycka, rubba balans och jämvikt och rasa hela systemet. Människan får press och blir stressad av att utvecklingen avbryts. Man känner att det inte går som man hade tänkt sig. När förändringshastigheten är mer än vår förmåga för att uppnå det som är vårt behov eller nödvändigt för oss blir vi stressade. Detta kan gälla arbete, relationer, studier, träning, o d. Människor blir stressade i första hand vid förlust och död av någon älskad person och sedan vid skilsmässa, att vara i fängelse, svåra händelser och sjukdomar, giftermål t o m när paret älskar varandra och inte känner något hinder, arbetsrelaterade problem som själva arbetet, arbetsmiljön och arbetslöshet, graviditet, ekonomiska problem, relationsproblem som familjerelationer, vänskapsrelationer o d och till slut förändring i form av förändring av ens arbete och sysselsättning, skola och boendeplats. Det är skillnad mellan ångest och oro och stress. Stress som rädsla handlar om här och nu, men rädsla är för någonting specifikt, medan stress kan rasa hela systemet totalt. Stress, ångest, rädsla och fobi är relaterade och kan påverka varandra. Precis som ångest följs stress av fysiska sjukdomar och kroppsliga förändringar som hjärtsjukdomar och andningssvårigheter, yrsel, svettningar, musklernas sammandragning, att frysa, darrningar, huvudvärk, migrän, magsår och illamående, upprepade toalettbesök för urinering och diarréer, olika former av cancer i synnerhet hudcancer. Psykiskt orsakar stress svårighet i beslutsfattande, rubbning av koncentration och minnet, härskande av dåliga, negativa och overkliga tankar i vårt liv, oro och skräck, trötthet och benägenhet till provokation.

Beteendemässigt orsakar stress isolering, drar människan närmare till användning av alkohol och narkotika, rubbar sömnen, orsakar utagerande och aggressivitet, förbereder marken för OCD (Obsessive Compulsive Disorder) och tvångshandlingar, antingen förstör eller förstärker den sexuella lusten, orsakar lättja och förbereder situationen för att förstöra och göra fel och därför blir den stressade personen mer benägen till en acceptans av dåliga händelser. Det betyder att man själv kan orsaka problem och svårigheter som i namnet på en händelse kan förstöra och drabba ens eget liv, orsakar glömska för att utföra saker och ting, och fel i utförandet av olika arbete och många människor, särskilt kvinnor hamnar mer i komsumtion och resande för att fly från stress. Det finns många djupa anledningar till stress som kan hjälpas på olika sätt, bl a med hjälp av psykoterapi.

Några exempel är att den stressade: Förvandlar en händelse till en tragedi, förvandlar sannolikheter till absoluta sanningar, ökar och minskar procenten av sannolikheterna enl sin önskan, ändrar mängden och styrkan av sitt lidande, övergeneraliserar, relaterar andras angelägenheter till sig själv, ser bara händelsernas negativa aspekt, förevigar negativa händelser i sina tankar, tror att bara en händelse skulle kunna ändra hela personens verkliga problem, tror inte på gottgörelse, möjligheten att rätta till, eller förändring, är för känslig, är girig, är sen men har bråttom, jämför och tävlar, förväntar sig för mycket av sig själv och andra, reagerar istället för att agera. Det finns många andra anledningar som pga brist på plats avstår jag från att nämna dem. Kort sagt! Långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom och utbrändhet.